Dokumentacja medyczna

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

Zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta dokumentacja medyczna  udostępniana jest pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, osobie upoważnionej przez pacjenta oraz uprawnionym organom i podmiotom. Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna udostępniana jest osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym. Dokumentacja medyczna udostępniana jest także osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia.

SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

 

  1. do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych, albo w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć;
  2. poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii lub wydruku;
  3. poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i  z zastrzeżeniem zwrotu
   po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku, gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;
  4. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
  5. na informatycznym nośniku danych – zapis na płycie CD badań obrazowych RTG, TK, RM – bez opisu.

 

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Dokumentacja medyczna wydawana jest bez zbędnej zwłoki po złożeniu stosownego wniosku
(w formie pisemnej lub ustnej) i ustaleniu terminu odbioru z wnioskodawcą. Wniosek można złożyć
w następujący sposób:

 1. W przypadku korzystania ze świadczeń zdrowotnych realizowanych przez Szpital:

 

a) osobiście w Punkcie Udostępniania Dokumentacji Medycznej (Dział Statystyki Medycznej), zlokalizowanym w budynku Administracji, 3 piętro, pokój nr 7, w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:00

b) przesłać pocztą na adres: Szpital Powiatowy w Rykach ul. Żytnia 23, 08-500 Ryki,

c) przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: statystyka@rykiszpital.pl (skan wniosku)

d) telefonicznie tel. 533 327 082 – pracownik przyjmujący jest zobowiązany sprawdzić tożsamość osoby oraz sporządzić notatkę.

 

 1. W przypadku korzystania ze świadczeń zdrowotnych realizowanych przez Pracownie RTG,TK,RM, USG, Endoskopii :

a) osobiście w Punkcie Udostępniania Wyników Badań (Rejestracja), zlokalizowanym w budynku Administracji, parter – Rejestracja, w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:30

b) przesłać pocztą na adres: Szpital Powiatowy w Rykach ul. Żytnia 23, 08-500 Ryki,

c) przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: pracownia@rykiszpital.pl(skan wniosku)

d) telefonicznie tel. 533327 051 – pracownik przyjmujący jest zobowiązany sprawdzić tożsamość osoby oraz sporządzić notatkę.

 

 1. W przypadku korzystania ze świadczeń zdrowotnych realizowanych przez Poradnie Specjalistyczne:

a) osobiście w Punkcie Udostępniania Wyników Badań (Rejestracja), zlokalizowanym w budynku B, parter – Rejestracja, w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00

b) przesłać pocztą na adres: Szpital Powiatowy w Rykach ul. Żytnia 23, 08-500 Ryki,

c) przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: rejestracja@rykiszpital.pl(skan wniosku)

d) telefonicznie tel. 533327 084 – pracownik przyjmujący jest zobowiązany sprawdzić tożsamość osoby oraz sporządzić notatkę.

 

Wzór wniosku można pobrać ze strony internetowej Szpitala (poniżej) lub z ww. miejsc udostępniania dokumentacji. W przypadku, gdy o udostępnienie wnioskuje osoba upoważniona, należy okazać się pisemnym upoważnieniem, podpisanym przez pacjenta lub powołać się na wcześniej udzielone upoważnienie przez pacjenta, które znajduje się w jego dokumentacji medycznej.

ODBIÓR DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Dokumentację medyczną można odebrać osobiście lub za pośrednictwem osoby upoważnionej przez pacjenta w miejscu złożenia wniosku. Dokumentacja może zostać przesłana także pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

OPŁATY ZA DOKUMENTACJĘ MEDYCZNĄ

Zgodnie z art.28 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.    Wysokość opłaty jest przeliczana zgodnie z przeciętnym wynagrodzeniem w poprzednim kwartale, ogłoszonym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym nastąpiło ogłoszenie

 

 

Opłaty nie pobiera się w przypadku udostępniania dokumentacji medycznej:

 

  1. pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie,
  2. w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych;
  3. w sprawach świadczeń z ubezpieczeń społecznych;
  4. Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Agencji Badań Medycznych.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Punkcie Udostępniania Dokumentacji Medycznej
nr tel. 533 327 082 lub 533 327 051

 

POBIERZ WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

POBIERZ UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ PO ŚMIERCI