Dokumentacja medyczna

Dokumentacja medyczna jest udostępniana wyłącznie osobom do tego uprawnionym na podstawie
obowiązujących przepisów prawa.

 

Dokumentacja medyczna udostępniana jest na wniosek:

  • pacjentowi, którego ta dokumentacja dotyczy
  • przedstawicielowi ustawowemu pacjenta: rodzicowi niepełnoletniego dziecka, po potwierdzeniu tożsamości; opiekunowi ustanowionemu przez sąd, za okazaniem stosownego orzeczenia
  • osobie upoważnionej przez pacjenta
  • po śmierci pacjenta: osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili śmierci pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym; osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia,
  • uprawnionym organom i podmiotom

 

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej

 

  • Udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentowi, przedstawicielowi ustawowemu a także osobie upoważnionej przez pacjenta następuje na podstawie wniosku:

POBIERZ WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

POBIERZ UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

POBIERZ UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU WYNIKÓW BADAŃ

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ PO ŚMIERCI