Wyciąg z Regulaminu Porządkowego Szpitala Powiatowego w Rykach sp. z o.o.

 

ROZDZIAŁ IX

OSOBY PRZYJMOWANE POZA KOLEJNOŚCIĄ

§11

1. Osoby uprawnione do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej:

1) kobiety w ciąży,

2) świadczeniobiorcy do 18 r.ż., u których stwierdzono ciężki i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, posiadający zaświadczenie wydane przez lekarza POZ lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty
w dziedzinie położnictwa i ginekologii, perninatologii, neomatologii lub pediatrii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej,

3) osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,

4) dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

5) zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi,

6) zasłużeni Dawcy Przeszczepu,

7) inwalidzi wojenni i wojskowi,

8) żołnierze zastępczej służby wojskowej,

9) cywilne niewidome ofiary działań wojennych,

10) kombatanci,

11) działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych,

12) osoby deportowane do pracy przymusowej,

13) uprawnieni żołnierze lub pracownicy, których ustalony procentowy uszczerbek
na zdrowiu wynosi co najmniej 30%,

14) weterani poszkodowani, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%,

15) dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie COVID – 19,

16) uprawnieni żołnierze i pracownicy, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,

17) weterani poszkodowani, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,

18) dawcy Przeszczepu.

2. Osoby posiadające szczególne uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością są zobowiązane do przedstawienia dokumentu potwierdzającego uprawnienia.

3. Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach
i ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oznacza, że świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących. W przypadku, gdy nie jest możliwe udzielenie świadczeń w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej listy oczekujących.

 

PREZES ZARZĄDU

/-/ Piotr KIENIG