Aby pacjent skorzystał z bezpłatnej opieki zdrowotnej, dane pacjenta muszą być zamieszczone
w systemie elektronicznej weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców e-WUŚ, który umożliwia potwierdzenie pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej.

W przypadku wątpliwości lub braku danych w ww. systemie pacjent może skorzystać z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych przedstawiając dowód ubezpieczenia, którym jest każdy dokument potwierdzający uprawniania do świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności dokument potwierdzający opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne (Art. 240 ust. 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

Pacjent może również złożyć oświadczenie o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie ze wzorem określonym w załącznikach do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 marca 2021r. w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej.

Dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń zdrowotnych może być:

dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę:

 • druk ZUS RMUA wydawany przez pracodawcę,
 • aktualne zaświadczenie z zakładu pracy,
 • legitymacja ubezpieczeniowa wraz z aktualnym wpisem i pieczątką,

dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą:

 • aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne,

dla osoby ubezpieczonej w KRUS:

 • legitymacja KRUS wraz z dowodem wpłaty ostatniej składki na ubezpieczenie społeczne,

dla emerytów i rencistów:

 • legitymacja emeryta lub rencisty lub aktualny odcinek emerytury lub renty,

dla osoby bezrobotnej:

 • aktualne zaświadczenie z Urzędu Pracy,

dla osoby ubezpieczonej dobrowolnie:

 • umowa zawarta z NFZ wraz z aktualnym dowodem opłaty składki,

dla osoby pracującej za granicą:

 • karta EKUZ (europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego),

dla członka rodziny osoby ubezpieczonej:

 • dowód opłacenia składki zdrowotnej przez osobę, która zgłosiła członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego,
 • legitymacja rodzinna z wpisanymi członkami rodziny wraz z aktualną datą i pieczątką płatnika lub ZUS,
 • aktualne zaświadczenie z zakładu pracy,
 • legitymacja emeryta lub rencisty z wpisanymi członkami rodziny wraz z aktualnym odcinkiem emerytury lub renty.

W przypadku członków rodziny – dzieci, które ukończyły 18 rok życia, dodatkowo należy przedstawić dokument potwierdzający fakt kontynuacji nauki (do 26 roku życia) lub dokument potwierdzający znaczny stopień niepełnosprawności.