Skargi i wnioski

Załącznik Nr 1 do Procedury rozpatrywania skarg i wniosków

w Szpitalu Powiatowymw Rykach sp. z o.o.>

 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA SKARG I WNIOSKÓW

1. Skargi i wnioski przyjmowane są przez:

1)Prezesa Zarządu w każdy poniedziałek w godzinach 14.00 – 16.00 w siedzibie Szpitala (adres: ul. Żytnia 23, 08-500 Ryki tel. 533327028 e-mail: sekretariat@rykiszpital.pl)

2)Personel kierowniczy (Dyrektor ds. Medycznych, Pielęgniarka Naczelna, Główny Księgowy) oraz pozostali przełożeni przyjmują skargi i wnioski związane z działalnością kierowanych przez siebie komórek organizacyjnych.

2.Ponadto skargi i wnioski mogą być składane do:

1) Sekcji Skarg i Wniosków przy NFZ w Lublinie ul. Koryznowa 2d, /pok. 27/, nr tel. (81) 53-10-650 od poniedziałku do piątku, w godz.: 8.00 – 15.30.

2)Biura Rzecznika Praw Pacjenta, w zakresie nieprzestrzegania praw pacjenta, adres: 01-231 Warszawa, ul. Płocka11/13, Bezpłatna Infolinia, tel.: 800 190 590.

3)Pacjent może zwrócić się do: Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, który działa zarówno przy Okręgowej i Naczelnej Izbie Lekarskiej, a także przy Okręgowej i Naczelnej Izbie Pielęgniarek i Położnych.

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Lublinie, ul. Chmielna 4, 20-079 Lublin, 35-030, tel. 81 536 04 50 lub 81 536 04 76,

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych w Lublinie, ul. Czechowska 3a, 20-072 Lublin, tel. 81 536 67 67 , 81 536 67 66.

3. Jeśli ubezpieczony doznał krzywdy lub uszczerbku na zdrowiu, może zwrócić się do sądu cywilnego. Natomiast gdy zachodzi podejrzenie, że zdarzenie ma związek z czynem karalnym ma prawo złożyć skargę do prokuratury.

4. Skargi i wnioski składane są w Sekretariacie Zarządu w godzinach pracy.

5. Skargi i wnioski mogą być wnoszone osobiście, pisemnie, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

6. Szczegółowe zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg reguluje wewnętrzna procedura.

7. Skargi dotyczące zadań lub działalności Zarządu rozpatruje Rada Powiatu.

8. Wszelkie zastrzeżenia pacjentów związane ze sposobem i organizacją udzielania świadczeń zdrowotnych zaleca się w pierwszej kolejności zgłaszać do osób funkcyjnych (kierownik oddziału, pielęgniarka oddziałowa itp.) w danym oddziale/poradni/pracowni.