Praktyki

Szpital Powiatowy w Rykach Sp. z o.o. informuje, że w Szpitalu istnieje możliwość odbycia praktyk studenckich/ zawodowych przez studentów                i uczniów przygotowujących się do wykonywania zawodu medycznego oraz wykonujących zawód medyczny.

 

Osoba chcąca odbyć praktyki w Szpitalu powinna złożyć następujące dokumenty:

 • Formularz zgłoszenia na praktykę oraz podanie o przyjęcie na Praktykę
 • Skierowanie na praktykę wystawione przez podmiot kierujący na praktyki
 • Kserokopia legitymacji studenckiej lub dokumentu potwierdzające prawo wykonywania zawodu
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
 • Dokument potwierdzający posiadanie polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC)
 • Dokument potwierdzający posiadanie polisy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
 • Dokument potwierdzający szczepienie przeciwko WZW
 • Kserokopie aktualnej książeczki zdrowia do celów sanitarno- epidemiologicznych

Formularz zgłoszenia na praktykę oraz Podanie można składać :

 • W sekretariacie Szpitala Powiatowego w Rykach
 • Za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Szpital Powiatowy w Rykach Sp. z o.o. , ul. Żytnia 23, 08-500 Ryki
 • Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@rykiszpital.pl

Załączniki do pobrania: