Zasady udzielania teleporad w Poradniach Specjalistycznych

Teleporada jest realizowana zgodnie z Regulaminem udzielania świadczeń zdrowotnych za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Teleporady w Poradniach Specjalistycznych mogą być realizowane po spełnieniu poniższych warunków:

a) teleporada jest realizowana na wniosek/prośbę pacjenta lub jego opiekuna prawnego – prośba musi być odnotowana w dokumentacji medycznej;

b) stan zdrowia oraz zakres niezbędnych czynności do zrealizowania na rzecz pacjenta nie wymaga osobistej obecności personelu medycznego;

c) z teleporad nie może skorzystać pacjent, który zostanie przyjęty do poradni po raz pierwszy lub w przypadku konieczności wykonania badania podmiotowego i przedmiotowego niemożliwego do przeprowadzenia w trybie teleporady;

d) teleporada nie zwalnia świadczeniodawcy z obowiązku zachowania wysokiej jakości udzielanych świadczeń i zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjenta;