Wyciąg z Regulaminu Porządkowego Szpitala Powiatowego w Rykach sp. z o.o.

 

ROZDZIAŁ VI

OBOWIĄZKI PACJENTA

§8

  1. Do podstawowych obowiązków każdego pacjenta w Szpitalu należy:

 

1) przestrzeganie Regulaminu Porządkowego Szpitala oraz innych regulaminów i zasad wprowadzonych zarządzeniami Prezesami Zarządu,

2) wykonywanie poleceń lekarza związanych z procesem leczenia,

3) przestrzeganie zasad korzystania z urządzeń i sprzętu powierzonego przez pracowników Szpitala.

  1. Pacjent zgłaszający się na leczenie do Szpitala powinien:

1)poddać się badaniu przez lekarza tego Oddziału, na który jest kierowany,

2) posiadać następujące dokumenty: dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub inny dopuszczony przepisami prawa), karty informacyjne z poprzednich pobytów, aktualne wyniki badań, aktualnie przyjmowane leki i ich spis ze sposobem dawkowania.

3. Zezwala się na posiadanie rzeczy osobistych takich jak: piżama, poduszka, kapcie, ręczniki, bielizna osobista (w tym skarpetki), ubranie sportowe oraz kosmetyki, środki pielęgnacyjne i higieniczne.

4. Pacjent po przyjęciu do leczenia szpitalnego ze względów sanitarno-epidemiologicznych oddaje do depozytu dla pacjentów za pokwitowaniem ubranie, obuwie oraz walizkę.
Za przedmioty i pieniądze nieprzekazane do depozytu Szpital nie ponosi odpowiedzialności.

5. Pacjent powinien podpisać zgodę na leczenie szpitalne oraz każdorazowo wyrazić zgodę, lub odmówić wyrażenia zgody na zaproponowany sposób leczenia, zabieg operacyjny, wykonanie badań diagnostycznych i innych świadczeń medycznych – zastrzega się, że w przypadku niewyrażenia zgody na zaproponowany sposób leczenia, zabieg operacyjny lub badania diagnostyczne, Szpital może odmówić dalszego świadczenia usług medycznych.

6. Z chwilą przyjęcia do Oddziału, pacjent powinien przedstawić lekarzowiwszystkie aktualnie przyjmowane leki oraz ich spis ze sposobem dawkowania. Wszystkie leki własne pacjenta powinny być przekazane do dyżurki pielęgniarskiej.

7. Dopuszcza się ich przyjmowanie przez samego pacjenta, jednakże bezwzględnie musi
to być uzgodnione z lekarzem prowadzącym leczenie. Niedopuszczalne jest, aby pacjent zażywał leki samodzielnie bez wiedzy lekarza/pielęgniarki.

8. Ciężko chorym pacjentom posiłki podaje personel medyczny (pielęgniarka, opiekun medyczny).

9. Czynności pielęgnacyjne i toaletę pacjentów obłożnie chorych wykonuje personel medyczny (pielęgniarka, opiekun medyczny) lub osoby bliskie pod nadzorem personelu.

10. Każdy pacjent powinien w miarę swoich możliwości przestrzegać zasad higieny osobistej oraz posiadać ręcznik i niezbędne przybory toaletowe, np. maszynka do golenia, mydło, szampon, balsam do ciała.

11. Pacjent przyjęty do Szpitala nie może opuszczać terenu Szpitala.

12. Wypis pacjenta ze Szpitala następuje:

1) po zakończeniu terminowego leczenia szpitalnego,

2) na żądanie pacjenta lub jego ustawowego przedstawiciela,

3) gdy pacjent w sposób rażący narusza porządek, a nie zachodzi obawa, iż wypis może spowodować bezpośrednie zagrożenie życia bądź zdrowia.

13. Osoba występująca o wypisanie ze Szpitala na własne żądanie powinna być poinformowana przez lekarza o możliwych następstwach zaprzestania leczenia w Szpitalu. Osoba ta składa pisemne oświadczenie o wypisaniu z oddziału szpitalnego na własne żądanie. W przypadku braku takiego oświadczenia lekarz sporządza adnotację w dokumentacji medycznej pacjenta.

14. Przy wypisie pacjent otrzymuje kartę informacyjną zawierającą rozpoznanie choroby
i wyniki badań oraz zlecenia do dalszego postępowania, leczenia i trybu życia.

15. W dniu wypisu pacjent zwalnia łóżko do godz. 1300.

16. Chorzy przebywający w Szpitalu mogą korzystać z:

1) opieki duszpasterskiej, bezpośredniego kontaktu z osobą duchowną (szczegółowe informacje u pielęgniarki Oddziału lub na tablicy informacyjnej w Oddziale)

2) kaplicy szpitalnej i obrzędów religijnych odbywających się w według ustalonych godzin,

3) porady psychologa, wsparcia Zespołu Etycznego,

4) własnego sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego np.: suszarka, telefon, ładowarka, laptop (korzystanie jest bezpłatne), z wyłączeniem urządzeń grzewczych,

5) sklepów znajdujących się na terenie Szpitala.

17. Pieniądze i przedmioty wartościowe oddane do depozytu pacjent otrzymuje
po przedłożeniu dokumentu depozytowego. Jeżeli stan ogólny pacjenta nie pozwala na
ich odebranie to depozyt przekazywany jest rodzinie pacjenta, osobie upoważnionej
lub osobie uprawnionej do dysponowania ruchomościami pacjenta/prawni spadkobiercy – po okazaniu pisemnego upoważnienia od pacjenta, dokumentu depozytowego
i dokumentu tożsamości osoby odbierającej. Osoba upoważniona potwierdza odbiór rzeczy wartościowych własnoręcznym podpisem na karcie depozytowej.

18. W czasie wolnym pacjenci oraz członkowie ich rodzin mogą uczestniczyć w programach promocji zdrowia prowadzonych przez Szpital.

 

PREZES ZARZĄDU

/-/ Piotr KIENIG