Wyciąg z Regulaminu Porządkowego  Szpitala Powiatowego w Rykach sp. z o.o.

ROZDZIAŁ XI

ZASADY ODWIEDZIN

§ 13

Przebywając na terenie Szpitala, należy dostosować się do panujących w nim zasad i reguł dla bezpieczeństwa własnego, pacjentów oraz personelu Szpitala. Szpital to miejsce, w którym
na stosunkowo niewielkiej przestrzeni zgromadzono wiele osób z różnymi problemami zdrowotnymi. Dlatego wprowadzenie zasad dotyczących odwiedzin jest konieczne, aby nie zwiększać zagrożenia życia i zdrowia osób hospitalizowanych.

W Szpitalu przebywają osoby chore, wymagające spokoju i ciszy. Te potrzeby należy bezwzględnie respektować i uszanować. W związku z powyższym należy zastosować się do zasad określonych
w przedmiotowych zasadach. Wszelkie wątpliwości należy konsultować z personelem medycznym.

1. Pacjent ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego
z innymi osobami w oparciu o przyjęte w Szpitalu zasady. Pacjent ma również prawo do odmowy kontaktu z innymi osobami. Pracownicy Szpitala oraz personel medyczny Szpitala mają prawo weryfikować cel pobytu osoby na terenie Szpitala.

2. Odwiedziny pacjentów odbywają się codziennie:

1) sobota, niedziela i święta w godzinach od godz. 13.00 do godz. 18.00,

2) pozostałe dni w godzinach od godz. 13.00 do godz. 18.00.

3. Pacjentów mogą odwiedzać członkowie najbliższej rodziny. Dzieci pod opieką osoby dorosłej, która odpowiada za ich zachowanie i bezpieczeństwo.

4. Odwiedziny w Szpitalu, odbywają się za zgodą pacjenta. W przypadku braku zgody pacjenta, informację w tym zakresie pacjent zgłasza ustnie Pielęgniarce Oddziałowej bądź Pielęgniarce Dyżurnej.

5. Pacjenta może odwiedzać nie więcej jak dwie osoby. W uzasadnionych przypadkach za zgodą Kierownika Oddziału liczba osób może być większa.

6. Na prośbę Pacjenta Kierownik Oddziału wyraża zgodę na udział osób bliskich lub opiekunów faktycznych w opiece nad chorym. W przypadku dzieci i osób nieprzytomnych Kierownik Oddziału wyraża zgodę na prośbę najbliższej rodziny.

7. Zabrania się odwiedzać pacjentów, osobom dotkniętym chorobą oraz osobom znajdującym się w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających.

8. Czas odwiedzin ustala się do 30 minut.

9. Osoby odwiedzające są zobowiązane do:

1) pozostawienia w miejscu wyznaczonym wierzchnich okryć,

2) nałożenia maseczki ochronnej w celu zakrycia ust i nosa,

3) zdezynfekowania rąk przed wejściem na oddział,

4) zachowania ciszy i spokoju w czasie pobytu w Szpitalu,

5) podporządkowania się wskazówkom i poleceniom personelu Szpitalnego,

6) poszanowania mienia Szpitala,

7) zachowania czystości i porządku,

10. Osobom odwiedzającym zabrania się:

1) dostarczania chorym napojów alkoholowych,

2) przynoszenia kwiatów,

3) pozostawiania artykułów spożywczych, które zostały zabronione przez lekarza,

4) wprowadzania zwierząt,

5) przynoszenia przedmiotów, które zagrażają bezpieczeństwu Oddziału lub utrudniają pobyt w Szpitalu innym chorym,

6) przemieszczania się po salach, w których przebywają inni pacjenci,

7) filmowania i fotografowania osób przebywających na Oddziale,

8) samodzielnego stosowania bez wiedzy lekarza lub pielęgniarki jakichkolwiek środków i zabiegów leczniczych, podawania leków, zmian diety lub zaleconego przez lekarza postępowania.

9) sporządzania jakichkolwiek posiłków, a także bez porozumienia z ordynatorem oddziału/lekarzem prowadzącym, przynoszenia jakichkolwiek posiłków i napojów i podawania ich pacjentom oraz pozostawiania ich w salach,

10) zanieczyszczać lub zaśmiecać terenów wokół budynku Szpitala,

11) zanieczyszczać lub zaśmiecać pomieszczeń szpitalnych oraz wyrzucać odpadków do urządzeń sanitarnych,

12) przynoszenia na oddział, używania i pozostawiania przedmiotów niebezpiecznych (noże, nożyczki itp.), przedmiotów elektrycznych (grzałki, żelazka, czajniki, itp.),

11. Wizyty w Oddziale: przedstawicieli mediów, fotoreporterów, przedstawicieli handlowych, osób publicznych i innych odbywają się tylko po uzyskaniu wcześniejszej zgody prezesa Zarządu lub Dyrektora ds. Medycznych, w terminie i miejscu ustalonym z Kierownikiem Oddziału.

12. Osoby odwiedzające, nie stosujące się do postanowień regulaminu lub poleceń  personelu Szpitala nie będą mogły realizować odwiedzin. W uzasadnionych przypadkach mogą być wydalone poza teren Szpitala.

13. Za szkody powstałe w Szpitalu z winy osób przebywających na jego terenie odpowiedzialność materialną ponoszą odpowiednio te osoby.

14. Biorąc pod uwagę stan pacjenta przyjętego do Izby Przyjęć można odwiedzać chorego
po uzgodnieniu z Kierownikiem Izby Przyjęć lub Lekarzem Dyżurnym stosując
się do przedmiotowego regulaminu.

15. Zaleca się aby pacjentów nie odwiedzały dzieci do lat 12.

16 Prezes Zarządu lub Dyrektor ds. Medycznych mogą ograniczyć odwiedziny pacjentów ze względu na możliwości organizacyjne, wystąpienie zagrożenia epidemiologicznego lub bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów.

 

PREZES ZARZĄDU

/-/ Piotr KIENIG