RODO

Monitoring wizyjny

Teren szpitala objęty jest monitoringiem wizyjnym.

Pełna klauzula informacyjna dotycząca monitoringu

Skrócona klauzula informacyjna dotycząca monitoringu

W przypadkach szczególnych mogą się Państwo zwrócić do szpitala z wnioskiem o zabezpieczenie nagrania z monitoringu.

Wniosek

Informacja dotycząca monitoringu wizyjnego

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiam podstawowe informacje dotyczące monitoringu wizyjnego:

  1.  Monitoring wizyjny wprowadzony został w celu zapewnienia szeroko rozumianego bezpieczeństwa, a w szczególności zwiększenia bezpieczeństwa      pracowników i pacjentów, dozoru nad mieniem, zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony informacji przetwarzanych w Szpitalu; zapobiegania                  incydentom oraz wspomagania kontroli dostępu
  2. Wszystkie procesy związane z monitoringiem wizyjnym podlegają rygorom ogólnego rozporządzeniao ochronie danych osobowych z dnia 27                kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego w dalszej części RODO. Przetwarzanie danych osobowych w systemie monitoringu                        wizyjnego oparte jest na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami podstawie prawnej tj. art. 6 ust. 1 pkt. c oraz 9 ust. 2 pkt. hi g RODO; przy        zachowaniu obowiązków wynikających m.in.: ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;

      1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,

      2) ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia,

      3) 24 ust. 1i 2 oraz art. 5 ust. 2 RODO,

      4) obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie               danych osobowych,

      5) obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawach                     pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,

      6) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów                 publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych,

      7) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej                      przetwarzania

      8) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia                       i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą,

      9) oraz uprawnienia wynikającego z art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

3.  Rejestracji i zapisowi danych podlega wyłącznie obraz. Obiektem wideofilmowania nie jest osoba czy grupa osób, lecz określone miejsce – w celu      wczesnego wykrycia niepożądanych zdarzeń i możliwości podjęcia odpowiednich działań prewencyjnych lub interwencyjnych (z wyłączeniem            przypadków określonych w przepisach prawa). Identyfikacja zarejestrowanej osoby jest celem wtórnym – i to tylko wtedy, gdy jest to niezbędne          do podjęcia określonych działań dochodzeniowo śledczych (z wyłączeniem przypadków określonych w przepisach prawa).

4. Wszystkie strefy monitorowane są oznaczone.Informacje nie wskazują/nie określają precyzyjnie monitorowanego obszaru, oznacza to, że zasięg          informacyjny dotyczy najbliższego jej otoczenia.

5. W Szpitalu obowiązuje zakaz stosowania monitoringu wizyjnego w obszarach objętych szczególną ochroną prywatności. Za obszary objęte                    szczególną ochroną prywatności uznaje się miejsca, w których stosowanie monitoringu mogłyby naruszać godność człowieka oraz inne dobra            osobiste, a także zasady wolności i niezależności związków zawodowych, np. pokoje biurowe, obszary wypoczynku, pomieszczenia socjalne,                    pomieszczenia przeznaczone do celów sanitarnohigienicznych (z wyjątkiem pomieszczeń przeznaczonych do izolacji na podstawie art. 18e ustawy      o ochronie zdrowia psychicznego), gabinety lekarskie, gabinety zabiegowe, pomieszczenia udostępniane zakładowym organizacjom związkowym,      szatnie, itp.

Zgodnie z art. 18 e ustawy o ochronie zdrowia psychicznego obraz z monitoringu pomieszczeń przeznaczonych do izolacji lub ich części (przeznaczonych do celów sanitarnohigienicznych) jest przekazywany w sposób uniemożliwiający ukazywanie intymnych części ciała ludzkiego oraz intymnych czynności fizjologicznych.

6. Odbiorcami danych przetwarzanych (nagrań z monitoringu) są wyłącznie podmioty uprawnione do ich uzyskania na mocy obowiązującego                prawa, wykonawcy na podstawie zawartych umów w zakresie niezbędnym do ich realizacji, np. firmie chroniącej obiekt.

7. Osoba objęta monitoringiem ma prawo do informacji o objęciu jej monitoringiem wizyjnym oraz prawo do ochrony swojego wizerunku przed                 rozpowszechnieniem, chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej.

8. Prawa osób objętych monitoringiem obejmują m.in.:

      1) prawo do informacji o istnieniu monitoringu w określonym miejscu, jego zasięgu, celu, nazwie podmiotu odpowiedzialnego za instalację, jego              adresie i danych do kontaktu;

      2) prawo dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach;

      3) prawo żądania usunięcia danych jej dotyczących;

      4) prawo do anonimizacji wizerunku na zarejestrowanych obrazach i/lub usunięcia dotyczących jej danych osobowych;

      5) prawo do przetwarzania danych przez ograniczony czas; w granicach określonych przepisami prawa.

9. Osoba objęta monitoringiem ma prawo:

      1) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące                      przepisy prawa.

      2) kontaktowania się z Inspektorem ochrony danych Szpitala Powiatowego w Rykach we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem                    danych osobowych, z wykonywaniem praw przysługujących na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz sprawach            związanych z ogólnymi zasadami funkcjonowania monitoringu.

      3) dane teleadresowe Inspektora Ochrony Danych: Żytnia 23, 08-500 Ryki tel. 533327028, e-mail: iod@rykiszpital.pl

10. Ze względu na specyfikę monitoringu realizacja uprawnień osoby obserwowanej może wiązać się z koniecznością przedstawienia przez nią                    informacji o sytuacjach, w których mogła znaleźć się w obszarze działania systemu monitoringu (może to obejmować okresy czasu, sytuacje,              w których uczestniczyła, szczegóły ubioru bądź inne istotne okoliczności).

11. Każdy wniosek osoby obserwowanej rozpatrywany jest indywidualnie. Szpital może uznać wniosek za bezzasadny, szczególnie powołując się na          przepisy m.in. Ustawy o działalności leczniczej, Ustaw o ochronie zdrowia psychicznego oraz w przypadku, gdy realizacja prawa niekorzystnie może       wypłynąć na prawa i wolności innych osób (podmiotów danych.